close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • DOWODY OSOBISTE

 • ZMIANA DANYCH ZAMIESZCZONYCH W DOWODZIE OSOBISTYM

   

  Posdstawa prawna

  Art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i ust. 3, w związku z art. 43 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (dz.U z 2006 roku, Nr 139, poz. 993 ze zmianami).

   

  W przypadku zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym, istnieje obowiązek wymiany dowodu osobistego w ciągu 3 miesięcy  od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

  Jeżeli wniosek o wymianę dowodu osobistego nie zostanie złożony we wskazanym terminie, posiadany dowód osobisty zostanie unieważniony z urzędu po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności obligującej do jego wymiany.

   

   

  ZGŁASZANIE UTRATY DOWODU OSOBISTEGO W KONSULACIE

   

  Posdstawa prawna

  Art. 47 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.).

   

  Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać osobiście na stosownym formularzu .

   

  Powiadomiony organ wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego ważne do czasu wydania nowego dokumentu. Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego jest wolne od opłat. Zaświadczenie nie jest dokumentem podróży i nie uprawnia do przekraczania granic w strefie Schengen.

   

   

  KONSUL NIE PRZYJMUJE WNIOSKÓW O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

   

  Posdstawa prawna

  Art. 24 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.).

   

  Dowód osobisty wydaje się na wniosek, który składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul nie ma kompetencji do przyjmowania i pośredniczenia w realizacji wniosków o wydanie dowodu osobistego.

   

  Osoby przebywające poza granicami kraju, które tym samym nie mają możliwości złożenia wniosku osobiście w siedzibie organu gminy, mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (por. www.epuap.gov.pl).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: