close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PRZEWÓZ ZWIERZĄT DO PORTUGALII

 •  

  Zasady wwożenia zwierząt towarzyszących na teren Portugalii w celach niekomercyjnych z terenu państw członkowskich UE oraz Andory, Szwajcarii, Wysp Owczych, Gibraltaru, Grenlandii, Islandii, Lichtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino i Watykanu

   

  PSY, KOTY I FRETKI

   

  Przed wwiezieniem psa, kota lub fretki na teren Portugalii, należy upewnić się, że zwierzę posiada:

   

  1. Identyfikację:
  • Mikrochip

  lub

   

  • Tatuaż – akceptowany jedynie, jeżeli zwierzę było tatuowane przed 3 lipca 2011 r. i jeżeli tatuaż jest czytelny
  1. Ważną szczepionkę przeciw wściekliźnie (wykonaną po wszczepieniu i zarejestrowaniu chipu)
  • Pierwsze szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne po upływie 21 dni od zakończenia cyklu szczepień (dopiero po wówczas można wwieźć zwierzę do Portugalii)
  • W przypadku kolejnych szczepień przeciw wściekliźnie, zwierzę może wjechać na teren kraju bezpośrednio po zaszczepieniu
  1. Paszport zwierzęcia domowego, wydany przez lekarza weterynarii uprawnionego przez władze państwa, z którego pochodzi (w przypadku Polski, przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną). Paszporty wydane po 29 grudnia 2014 r. muszą być zgodne ze wzorem wskazanym w części a załącznika nr III Rozporządzenia Wykonawczego (UE) nr 577/2013

  Na teren Portugalii wwożone mogą być zwierzęta w wieku powyżej 3 miesięcy (12 tygodni)

   

  ZWIERZĘTA TOWARZYSZĄCE INNE NIŻ PSY, KOTY LUB FRETKI

   

  Przez inne zwierzęta towarzyszące rozumie się:

   

  • Bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i Bombus, wskazanych w art. 8 Dyrektywy 92/65/EWG), mięczaki, skorupiaki wskazane w art. 3 pkt  1 e) ii) oraz iii) Dyrektywy 2006/88/WE (mięczaki należące do typu Mollusca oraz skorupiaki należące do podtypu Crustacea)
  • Ozdobne zwierzęta wodne wskazane w art. 3 pkt  1 k) Dyrektywy 2006/88/WE (zwierzęta wodne, które hoduje się, utrzymuje lub wprowadza do obrotu wyłącznie do celów ozdobnych)
  • Płazy
  • Gady
  • Ptaki, z wyjątkiem gatunków wymienionych w art. 2 Dyrektywy 2009/158/WE (kury, indyki, perliczki, kaczki, gęsi, przepiórki, gołębie, bażanty, kuropatwy i bezgrzebieniowce chowane lub trzymane w zamknięciu w celu hodowli, produkcji mięsa lub jaj do konsumpcji lub w celu odnowy stada)
  • Ssaki: gryzonie i króliki, z wyjątkiem tych przeznaczonych do produkcji żywności i określonych jako zajęczaki (lagomorpha) w Załączniku I Rozporządzenia  (króliki, zające i gryzonie)

  Zwierzęta towarzyszące inne niż psy, koty lub fretki mogą być przewożone pod warunkiem, iż:

   

  • Są odpowiednio zidentyfikowane (zgodnie z decyzją weterynarza klinicznego)
  • Posiadają zaświadczenie weterynaryjne wystawione przez lekarza uprawnionego uprawnionego przez władze państwa, z którego pochodzi (w przypadku Polski, przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną). Zaświadczenie powinno być sporządzone w języku portugalskim, nie wcześniej niż 5 dni przed wyruszeniem zwierzęcia w podróż. Zaświadczenie powinno potwierdzać, że zwierzę jest w dobrym stanie zdrowia, bez objawów chorób, które mogą zostać przeniesione na inne zwierzęta danego gatunku i że może odbyć podróż do miejsca przeznaczenia.

  UWAGI:

  1. Jeżeli zwierzę nie jest przewożone przez właściciela, osoba przewożąca powinna być w posiadaniu udzielonego przez właściciela upoważnienia do transportu zwierzęcia w celach niekomercyjnych. Upoważnienie powinno zawierać numer wszczepionego zwierzęciu chipu lub oznakowania tatuażem i powinno być napisane dużymi literami, w języku portugalskim i angielskim.
  2. Zasady przewozu zwierząt towarzyszących w celach niekomercyjnych stosuje się, jeżeli zwierzę jest transportowane nie wcześniej niż 5 dni przed i nie później niż 5 dni po podróży właściciela.
  3. W ramach jednego przejazdu transportowi o charakterze niekomercyjnym podlegać może nie więcej niż 5 zwierząt towarzyszących. W przypadku transportu większej ilości zwierząt stosuje się zasady dotyczące transportu o charakterze komercyjnym. Wyjątkiem od powyższej zasady jest transport zwierząt w celu udziału w wystawach, konkursach i wydarzeniach sportowych oraz w celu odbycia treningu przed takimi wydarzeniami. W takiej sytuacji wymagane jest pisemne potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu lub przynależności do organizującego je stowarzyszenia, zaś zwierzę powinno mieć ponad 6 miesięcy.
  4. Jeżeli transport zwierząt (niezależnie od ich ilości) nie jest motywowany podróżą właściciela, stosuje się zasady dotyczące transportu o charakterze komercyjnym.

  Przed podróżą właściciel powinien się upewnić, iż przewożone zwierzę spełnia wszystkie warunki konieczne do powrotu do miejsca zamieszkania.

   

  Zasady wwożenia zwierząt towarzyszących na teren Portugalii z innych państw w celach niekomercyjnych

  PSY I KOTY

  Na teren Portugalii nie można wwozić zwierząt, które nie ukończyły 12 tygodni życia oraz zwierząt w wieku 12-16 tygodni przed upływem 21 dni od odbycia szczepienia przeciw wściekliźnie.

   

  Wjazd zwierzęcia na terytorium Portugalii odbywa się wyłącznie poprzez wyznaczone punkty wjazdu. Nie jest dozwolony wjazd zwierząt przez inne miejsca (np. przystanie jachtowe, porty turystyczne).

   

  Przed wwiezieniem psa lub kota na teren Portugalii, należy upewnić się, że zwierzę posiada:

   

  1. Identyfikację:
  • Mikrochip

  lub

   

  • Tatuaż – akceptowany jedynie, jeżeli zwierzę było tatuowane przed 3 lipca 2011 r. i jeżeli tatuaż jest czytelny
  1. Ważną szczepionkę przeciw wściekliźnie (wykonaną po wszczepieniu i zarejestrowaniu chipu)

    

   W przypadku zwierząt przywożonych z krajów o wysokim ryzyku zarażenia wścieklizną należy:

  • Zaszczepić zwierzę przeciwko wściekliźnie
  • Nie wcześniej niż 1 miesiąc po zaszczepieniu wykonać badanie krwi na przeciwciała

  Zwierzę może wjechać na terytorium Portugalii nie wcześniej niż 3 miesiące po badaniu krwi.

  Lista krajów nieobjętych wysokim ryzykiem wścieklizny dostępna jest w części 2 załącznika II Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 577/2013

   

  1. Dokumentacje sanitarną:
  • Dokument identyfikacyjny zwierzęcia
  •  
   • certyfikat weterynaryjny
   • paszport - wyłącznie w przypadku zwierząt z UE, które przed opuszczeniem terytorium UE spełniały wymagania sanitarne względem zwierząt pochodzących z państwa, z którego dane zwierzę powraca
  • Dokument zaświadczający o odbyciu szczepień przeciwko wściekliźnie (np. książeczka szczepień)
  • Książeczkę badań krwi

  Wjazd zwierzęcia na terytorium Portugalii odbywa się wyłącznie poprzez wyznaczone punkty wjazdu. Przyjazd zwierzęcia powinien być zgłoszony jak najwcześniej, nie później niż 48 godzin przed przyjazdem, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać do właściwego punktu wjazdu. Odpowiedzialność za zgłoszenie wjazdu zwierzęcia spoczywa na właścicielu lub osobie upoważnionej do transportu, nie na przewoźniku.

   

  Niezastosowanie się do powyższych wymagań może mieć, zależnie od sytuacji, różne skutki, od odesłania zwierzęcia do miejsca, z którego przybyło, aż po jego uśpienie. W takiej sytuacji wszystkie koszty ponosi właściciel.

   

  Psy i koty przywożone z Malezji (półwysep) oraz koty przywożone z Australii podlegają szczególnym zasadom opisanym w Decyzji Komisji Europejskiej 2006/146/WE.

   

  Opłata za badanie weterynaryjne w punkcie wjazdu wynosi 30€ w przypadku jednego zwierzęcia i 50€ w przypadku dwóch lub więcej zwierząt. Nie pobiera się opłaty za badanie psów towarzyszących (psów opiekunów).

   

  Szczegółowe informacje dotyczące wwożenia zwierząt na teren Portugalii można uzyskać w Direção-Geral de Alimentação e Veterinária pod numerem  (+351) 213 239 500 oraz pod adresem elektronicznym secretariadoDIM@dgav.pt, a także na stronie internetowej Direção-Geral de Alimentação e Veterinária.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: