close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 29 sierpnia 2018

  Ambasada RP w Lizbonie (ul. Av das Descobertas, 2 1400-092) ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowego Audi A7 Sportback Diesel (4G) (10-14) 3.0 TDi V6 q.L. Edition.

  1. Dane techniczne:

  Marka/typ                               Audi A7 Sportback
  Moc silnika                            313 KM
  Rodzaj paliwa                        diesel
  Liczba cylindrów                   6
  Pojemność silnika w cm3      2967 cc
  Rok produkcji                        2013 , pierwsza rejestracja 02/2013
  Numer nadwozia                    WAUZZZ4G8DN056802
  Numer rejestracyjny               124-CD828
  Skrzynia biegów                    automatyczna
  Kolor karoserii                       czarny
  Wyposażenie                          wersja q.L. Edition
  Przebieg                                 166917       

                 

  1. Cena wywoławcza: 28.000,00 EUR (dwadzieścia osiem tysięcy euro)
  2. Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie Ambasady RP w Lizbonie (ul. Av das Descobertas, 2 1400-092) w dniach od 29.08.2018 do 11.09.2018, w dni robocze, w godzinach 9:00–16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny pod nr telefonu +351 213 041 416 lub +351 919 563 757.
  3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,
   tj. 2.800,00 EUR. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Ambasady RP  ul. Av das Descobertas, 2 1400-092) w terminie do dnia 12.09.2018  do godz. 10:00 Wadium można też wpłacić na konto Ambasady RP (decyduje data wpływu na konto placówki przed terminem otwarcia ofert, tj. dzień wcześniej).

   

  Dane konta Ambasady RP:
  Embaixada da Republica da Polonia
  BCP MILLENIUM
  IBAN PT 50 0033 0000 0000 1445 0304 2
  Swift Code BCOMPTPL

   

  1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według załączonego wzoru – załącznik nr 2 oraz powinna zawierać: 
   1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres i telefon kontaktowy Oferenta.
   2. Oferowaną cenę (wyrażoną cyframi i słownie) i warunki jej wpłaty.
   3. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
   4. Kopie dowodu wpłaty wadium.
  2. Oferty pisemne (według załączonego wzoru – załącznik nr 2) wraz z kopią dowodu wpłaty wadium należy składać w siedzibie Ambasady RP w Lizbonie  (ul. Av das Descobertas, 2 1400-092 Lizbona) w zamkniętych kopertach z dopiskiem Przetarg na samochód – nie otwierać” w terminie do dnia 12.09.2018 do godz.10:00
  3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej w Ambasadzie RP
   w Lizbonie w dniu 12.09.2018 o godz.10:30.
  4. Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.
  5. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, bądź zostały odrzucone zwrócone zostanie w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
   Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
  6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
  7. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie,
   w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
  8. W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.
  9. Nabywca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy nie będzie późniejszy niż 10 dni od dnia otwarcia ofert.
  10. Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
  11. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.
  12. Istnieje możliwość legalizacji samochodu przez Ambasadę. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Nabywca przystępując do przetargu wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenia wszelkich podatków i opłat (w tym podatku od towarów i usług, opłaty rejestracyjnej, opłaty skarbowej
   i wszelkich innych opłat) wymaganych przez władze portugalskie, polskie lub innego kraju do którego przedmiot przetargu trafi po sprzedaży.
  13. Ambasada RP w Lizbonie zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.
  14. Ambasada RP w Lizbonie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte samochodu.

  Załączniki:

  Zał. 1 – Zdjęcia pojazdu

  Zał. 2 – Formularz ofertowy

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: