close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • OBYWATELSTWO PORTUGALSKIE

 • Przepisy regulujące kwestię obywatelstwa portugalskiego

   

  Aktem prawnym regulującym kwestię obywatelstwa portugalskiego jest Ustawa nr 37 z 3 października 1981 r. „Prawo o obywatelstwie” (Lei n.º 37/81, de 03 de Outubro – Lei da Nacionalidade) z późn. zmianami

  http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=614&tabela=leis

   

  Instytucją właściwą do prowadzenia procedury nadania obywatelstwa jest urząd stanu cywilnego (Conservatória do Registo Civil). Organem upoważnionym do podjęcia decyzji o nadaniu obywatelstwa jest Minister Sprawiedliwości. Decyzję, w imieniu ministra, może podjąć mający do tego upoważnienie kierownik urzędu stanu cywilnego.

   

  W sytuacjach, w których konieczne jest potwierdzenie znajomości języka portugalskiego, wymagana jest znajomość języka na poziomie A2 lub wyższym. Nie dotyczy to dzieci, których poziom znajomości języka może odpowiadać uwarunkowaniom wiekowym.

   

  Poniżej opisujemy najbardziej typowe sytuacje oraz najczęściej wymagane dokumenty. Szczegółowe informacje nt. procedur i dokumentów wymaganych w konkretnych sytuacjach należy uzyskać w urzędzie stanu cywilnego (Conservatória do Registo Civil). Pełny opis przypadków, w których można uzyskać obywatelstwo portugalskie dostępny jest na poniższej stronie internetowej:

  http://www.irn.mj.pt/sections/irn/a_registral/registos-centrais/docs-da-nacionalidade/aquisicao/n/aquisicao-da/

   

  Sposób nabywania obywatelstwa portugalskiego

   

  Uwaga! Dzieci małżeństw mieszanych, których jedno z rodziców posiada obywatelstwo portugalskie, nabywają obywatelstwo portugalskie w chwili urodzenia (Art. 1.º, n.º 1 alínea a) da LN).

   

  Jeżeli od ponad 3 lat pozostajesz w związku małżeńskim z obywatelem Portugalii, możesz osobiście lub przez pełnomocnika złożyć oświadczenie o zamiarze przyjęcia obywatelstwa portugalskiego (art. 3.º da LN).

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. Poprawnie wypełniony formularz wniosku podpisany w obecności upoważnionego urzędnika;
  2. Odpis zupełny aktu urodzenia (jeżeli dokument został sporządzony w języku innym niż portugalski, powinno być do niego dołączone poświadczone tłumaczenie na język portugalski);
  3. Odpis aktu urodzenia małżonka posiadającego obywatelstwo Portugalskie;
  4. Odpis zupełny aktu małżeństwa z obywatelem Portugalii;
  5. Dokument poświadczający obywatelstwo innego kraju wraz ze stosownym tłumaczeniem;
  6. Zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia oraz kraju, którego obywatelem jest wnioskodawca, a także z krajów w których przebywał po ukończeniu 16 roku życia (do zaświadczenia winno być dołączone tłumaczenie).

   

  Jeżeli od ponad 3 lat pozostajesz w związku partnerskim z obywatelem Portugalii, możesz osobiście lub przez pełnomocnika złożyć oświadczenie o zamiarze przyjęcia obywatelstwa portugalskiego (art. 3.º da LN).

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. Poprawnie wypełniony formularz wniosku podpisany w obecności upoważnionego urzędnika;
  2. Sądowe orzeczenie o zawarciu związku partnerskiego;
  3. Odpis zupełny aktu urodzenia (jeżeli dokument został sporządzony w języku innym niż portugalski, powinno być do niego dołączone poświadczone tłumaczenie na język portugalski);
  4. Odpis aktu urodzenia partnera posiadającego obywatelstwo Portugalskie;
  5. Oświadczenie złożone przez partnera posiadającego obywatelstwo portugalskie, nie więcej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie obywatelstwa, potwierdzające trwałość związku;
  6. Dokument poświadczający obywatelstwo innego kraju wraz ze stosownym tłumaczeniem;
  7. Zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia oraz kraju, którego obywatelem jest wnioskodawca, a także z krajów w których przebywał po ukończeniu 16 roku życia (do zaświadczenia winno być dołączone tłumaczenie);

   

  Jeżeli przebywasz legalnie na terenie Portugalii  od co najmniej 5 lat i posługujesz się w wystarczającym stopniu językiem portugalskim, możesz złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa portugalskiego (art. 6 - nº1 da LN).

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. Wniosek skierowany do Ministra Sprawiedliwości, napisany w języku portugalskim, zawierający następujące informacje. Podpis na wniosku powinien zostać złożony osobiście w obecności urzędnika upoważnionego do przyjęcia wniosku lub poświadczony.
  2. Odpis zupełny aktu urodzenia (jeżeli dokument został sporządzony w języku innym niż portugalski, powinno być do niego dołączone poświadczone tłumaczenie na język portugalski);
  3. Dokument poświadczający znajomość języka portugalskiego:
   • certyfikat wydany przez państwową lub prywatną portugalską jednostkę oświatową lub upoważnioną do tego instytucję;
   • certyfikat znajomości języka portugalskiego wydany przez jedną z wyżej wymienionych instytucji, wydany na modelu zatwierdzonym przez Portaria conjunta dos Ministros da Justiça e da Educação;
   • certyfikat znajomości języka portugalskiego jako obcego uzyskany w drodze testu przeprowadzonego przez centrum egzaminacyjnym zatwierdzonym przez portugalskie Ministerstwo Edukacji;
   • w przypadku osób, które odbywały naukę w jednostce oświatową lub upoważnionej do tego instytucji w państwie, w którym portugalski jest językiem urzędowym, poświadczenie znajomości języka portugalskiego może być dokonane poprzez dyplom ukończenia nauki (w tym wypadku instytucja w której składa się wniosek, może wystąpić do Ministerstwa Nauki z prośbą o opinię czy dany dokument jest wystarczający);
   • w przypadku osób nie umiejących czytać i pisać tryb potwierdzenia znajomości języka portugalskiego powinien być dostosowany do jej możliwości;
  4. Zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia oraz kraju, którego obywatelem jest wnioskodawca, a także z krajów w których przebywał po ukończeniu 16 roku życia (do zaświadczenia winno być dołączone tłumaczenie);

   

  Jeżeli Twoje dziecko urodziło się w Portugalii i włada w wystarczającym stopniu językiem portugalskim i spełniony jest jeden z następujących warunków: (a) jeżeli przebywasz, niezależnie od rodzaju tytułu pobytowego, na terenie Portugalii od co najmniej 5 lat lub (b) dziecko odbyło przynajmniej jeden cykl nauczania podstawowego lub średniego w Portugalii, możesz złożyć wniosek o nadanie dziecku obywatelstwa portugalskiego. Wniosek powinien być złożony za pośrednictwem opiekunów prawnych lub pełnomocnika, który w imieniu wnioskodawcy składa stosowne oświadczenie (art. 6 - nº2 da LN).

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. Wniosek skierowany do Ministra Sprawiedliwości, napisany w języku portugalskim, zawierający następujące informacje.
  2. Dokument poświadczający ukończenie przynajmniej jednego cyklu nauczania podstawowego lub średniego (jeżeli dotyczy).
  3. Dokument potwierdzający znajomość języka portugalskiego (w przypadku dzieci powyżej 1 roku życia). W przypadku dzieci poniżej 6 roku życia dokument może być zastąpiony oświadczeniem dwóch świadków, którzy potwierdzą, że dziecko włada językiem portugalskim w zakresie odpowiednim do swojego wieku
  4. W przypadku nieletnich powyżej 16 roku życia, zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia oraz kraju, którego obywatelem jest wnioskodawca, a także z krajów w których przebywał po ukończeniu 16 roku życia (do zaświadczenia winno być dołączone tłumaczenie).

   

  Jeżeli Twoje dziecko urodziło się w Portugalii i przebywa tu od co najmniej 5 lat, możesz złożyć wniosek o nadanie dziecku obywatelstwa portugalskiego. Wniosek może być złożony osobiście lub przez pełnomocnika (art. 6 - nº5 da LN).

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. Wniosek skierowany do Ministra Sprawiedliwości, napisany w języku portugalskim, zawierający następujące informacje. Podpis na wniosku powinien zostać złożony osobiście w obecności urzędnika upoważnionego do przyjęcia wniosku lub poświadczony. Jeżeli pełnomocnik wnioskodawcy jest adwokatem lub radcą prawnym, wystarczającym poświadczeniem jest wskazanie numeru jego licencji.
  2. Odpis zupełny aktu urodzenia, jeżeli nie jest on zarejestrowany w portugalskim urzędzie stanu cywilnego (jeżeli dokument został sporządzony w języku innym niż portugalski, powinno być do niego dołączone poświadczone tłumaczenie na język portugalski);
  3. Dokumenty poświadczające, że przez 5 lat bezpośrednio poprzedzające złożenie wniosku wnioskodawca przebywał na terytorium Portugalii (potwierdzenia opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, płacenia podatków, nauki lub studiów na terenie Portugalii, zameldowania lub mieszkania w Portugalii, dokumenty podróży)
  4. Dokument poświadczający znajomość języka portugalskiego:
   • certyfikat wydany przez państwową lub prywatną portugalską jednostkę oświatową lub upoważnioną do tego instytucję;
   • certyfikat znajomości języka portugalskiego wydany przez jedną z wyżej wymienionych instytucji, wydany na modelu zatwierdzonym przez Portaria conjunta dos Ministros da Justiça e da Educação;
   • certyfikat znajomości języka portugalskiego jako obcego uzyskany w drodze testu przeprowadzonego przez centrum egzaminacyjnym zatwierdzonym przez portugalskie Ministerstwo Edukacji;
   • w przypadku osób, które odbywały naukę w jednostce oświatową lub upoważnionej do tego instytucji w państwie, w którym portugalski jest językiem urzędowym, poświadczenie znajomości języka portugalskiego może być dokonane poprzez dyplom ukończenia nauki (w tym wypadku instytucja w której składa się wniosek, może wystąpić do Ministerstwa Nauki z prośbą o opinię czy dany dokument jest wystarczający);
   • w przypadku osób nie umiejących czytać i pisać tryb potwierdzenia znajomości języka portugalskiego powinien być dostosowany do jej możliwości
  5. Zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia oraz kraju, którego obywatelem jest wnioskodawca, a także z krajów w których przebywał po ukończeniu 16 roku życia (do zaświadczenia winno być dołączone tłumaczenie).

   

  Jeżeli twoje dziecko urodziło się zanim uzyskałeś obywatelstwo portugalskie, możesz złożyć wniosek o nadanie dziecku obywatelstwa. Wniosek powinien być złożony za pośrednictwem opiekunów prawnych lub pełnomocnika, który w imieniu wnioskodawcy składa stosowne oświadczenie (n.º 2 do art. 6.º da LN).

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. Poprawnie wypełniony i podpisany formularz wniosku;
  2. Odpis zupełny aktu urodzenia (jeżeli dokument sporządzono w języku obcym, należy do niego dołączyć poświadczone tłumaczenie);
  3. Odpis zupełny aktu urodzenia rodzica z adnotacją o nabyciu obywatelstwa portugalskiego i o zawarciu małżeństwa (jeżeli rodzice wnioskodawcy pozostają w związku małżeńskim);
  4. Dokument poświadczający obywatelstwo innego kraju wraz ze stosownym tłumaczeniem;
  5. Dokumenty poświadczające związek ze diasporą portugalską;
  6. Jeżeli wnioskodawca ma powyżej 16 roku życia:
   • zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia oraz kraju, którego obywatelem jest wnioskodawca, a także z krajów w których przebywał po ukończeniu 16 roku życia (do zaświadczenia winno być dołączone tłumaczenie);
   • dokument zaświadczający o charakterze funkcji publicznych lub nieobowiązkowej służbie wojskowej na rzecz innego państwa - jeżeli dotyczy.

   

  Na podstawie art. 1 nº1 f ustawy "Prawo o obywatelstwie" (nowelizacja z dn. 5 lipca 2018 r.), urodzone na terytorium Portugalii dzieci obcokrajowców nieprzebywających w Portugalii w ramach służby na rzecz swojego kraju mogą nabyć obywatelstwo portugalskie w momencie narodzenia, jeżeli chociaż jedno z rodziców przebywa legalnie na terenie Portugalii od przynajmniej 2 lat.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: