close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 •  

  Ambasada RP w Lizbonie uprzejmie informuje, że konsul jest organem paszportowym dla obywateli polskich za granicą. Konsul wydaje dwa rodzaje dokumentów paszportowych: paszporty i paszporty tymczasowe.
     
  Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.
   
  Konsul honorowy nie jest organem paszportowym i nie realizuje spraw paszportowych.

   
  1. Paszport


  Paszport jest ważny:


  5 lat od daty jego wydania dla osób, które nie ukończyły 13 lat
  10 lat od daty jego wydania dla osób powyżej 13 roku życia


  Zaleca się składanie wniosku o nowy paszport (z danymi biometrycznymi) z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do upływu terminu ważności posiadanego dokumentu paszportowego.
  Okres oczekiwania na paszport wynosi ok. 2  miesiące.
   
  1.1 Złożenie wniosku o paszport dla osoby pełnoletniej


  Paszport wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu opłaty. Wniosek o wydanie paszportu składa się osobiście.
   
  W celu uzyskania paszportu należy złożyć:

   

  • wypełniony egzemplarz wniosku o wydanie dokumentu paszportowego (dostępny w urzędzie konsularnym);
  • kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.


  Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie wskazanej wyżej fotografii, w zakresie wizerunku – może złożyć fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą  twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.


  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie   o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.


  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności  do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia – w przypadku ubiegania się o paszport za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL;
  • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o paszport każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą;
  • pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna ustanowionego przez sąd, jeżeli o paszport ubiega się osoba ubezwłasnowolniona całkowicie;
  • dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia a opłaty;
  • ewentualnie inne dokumenty : np. dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość osoby .

   
  Jeżeli dane zawarte w dokumentach składanych przez osobę lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby – organ paszportowy może żądać przedłożenia w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie (Dz. U. z 2012 r., poz. 161).


  Przy składaniu wniosku należy okazać aktualnie posiadany dokument paszportowy lub polski dowód osobisty, w przypadku osób, które nie posiadają ważnego dokumentu paszportowego.

  W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego – złożyć zawiadomienie o utracie / zniszczeniu dokumentu paszportowego (formularz dostępny w urzędzie konsularnym). Dokument paszportowy zgłoszony jako utracony traci ważność z dniem zawiadomienia o utracie, a w razie jego odnalezienia nie należy się nim posługiwać.


  Od osoby ubiegającej się o paszport pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków.


  Uwaga: W razie potrzeby (czyli np. w sytuacji, kiedy posiadany dokument paszportowy jest już nieważny lub wkrótce upływa jego termin ważności, a zachodzi pilna konieczność wyjazdu) – można równocześnie złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu (z elementami biometrii).


  1.2 Złożenie wniosku o paszport dla osoby małoletniej

  Na wydanie paszportu osobie małoletniej (do 18 lat) wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub została ona ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

  Wniosek o wydanie paszportu składają rodzice, albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

  Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.

  Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej paszportu.
   
   
  W celu uzyskania paszportu dla osoby małoletniej należy złożyć:

   

  • wypełniony egzemplarz wniosku o wydanie dokumentu paszportowego (dostępny w urzędzie konsularnym);
  • kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL;
  • dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty;
  • ważny dokument paszportowy lub dowód polski osobisty - jeżeli małoletniemu uprzednio wydano takie dokumenty.

   

  Jeżeli dane zawarte w składanych dokumentach lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa małoletniego albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby małoletniej – konsul może żądać przedłożenia w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie (Dz. U. z 2012 r., poz. 161).

   

  Od osoby, która ukończyła 12 lat, pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków.


  Rodzice (lub odpowiednio ustanowieni przez sąd opiekunowie) małoletniego obowiązani są przy składaniu wniosku paszportowego również okazać swoje dokumenty paszportowe (lub odpowiednio ew. dowody osobiste).


  2. Paszport tymczasowy


  Paszport tymczasowy wydawany jest:

  • obywatelom polskim przebywającym czasowo za granicą na powrót do miejsca stałego pobytu,
  • obywatelom polskim przebywającym za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  • obywatelom polskim przebywającym za granicą na czas oczekiwania przez nich na doręczenie paszportu sporządzonego w kraju,
  • obywatelom polskim przebywającym za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.


  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty jego wydania. W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych.

   
  W celu uzyskania paszportu tymczasowego należy złożyć:

   

  • wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego (dostępny w Konsulacie);
  • kolorową fotografię – wymagania jak przy wniosku o paszport;
  • oświadczenie o okolicznościach, dacie i miejscu utraty paszportu (wzór oświadczenia dostępny jest w urzędzie konsularnym) - w sytuacjach tego wymagających;
  • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL.
  • dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty;
  • inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby.


  W przypadku paszportów tymczasowych wydawanych osobom małoletnim wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub została ona ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.
   
  3. Numer PESEL


  Numer PESEL zamieszcza się w dokumentach paszportowych.


  O nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkałych za granicą, ubiegających się wydanie dokumentu paszportowego występuje konsul, nie pobiera się opłaty za tę czynność. Wystąpienie o numer PESEL następuje równocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu paszportowego. Nie ma możliwości zawnioskowania wyłącznie o numer PESEL.


  Osoba zainteresowana składa w tym celu: odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia i odpowiednio - odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa.


  Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu urodzenia.


  Zaleca się, aby rodzice bez zwłoki podjęli działania mające na celu wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia dziecka, co umożliwi uzyskanie odpisu polskiego aktu urodzenia dziecka, niezbędnego w sprawie o wystąpienie przez konsula o nadanie numeru PESEL (do sprawy wydania paszportu).


  Nie ma możliwości wydania paszportu (biometrycznego) bez numeru PESEL.


  4. Odbiór dokumentu paszportowego (paszportu i paszportu tymczasowego)


  Dokument paszportowy odbiera się w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o jego wydanie.


  Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.


  Przy odbiorze paszportu/paszportu tymczasowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje. Anulowany paszport lub paszport tymczasowy zwraca się wnioskodawcy.


  Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zawarte w paszporcie są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdza odbiór dokumentu na wniosku paszportowym (podpis i data).
   
   
  5. Opłaty konsularne w sprawach paszportowych


  Opłaty konsularne za wydanie paszportu i paszportu tymczasowego pobiera się w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 29 grudnia 2015 r.).


  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu (§ 14.1 rozporządzenia) od:

  • osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;
  • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;
  • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.


  Osoba korzystająca z prawa do zwolnienia z opłaty konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do tego zwolnienia.
   
  Opłatę konsularną obniża się o 50% w przypadku wydania paszportu:

  • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn zm.), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400);
  • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom do ukończenia 26-go roku życia.

   
  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.
   
  Opłaty przyjmowane są wyłącznie z góry, w gotówce w kasie urzędu konsularnego.
   
  Opłata konsularna za poszczególne rodzaje spraw paszportowych:

   

  • Wydanie paszportu 10-letniego - 110 EUR,
  • Wydanie paszportu 10-letniego (50% zniżki) -55 EUR,
  • Wydanie paszportu 5-letniego osobie małoletniej do 13-go roku życia -35 EUR,
  • Wydanie paszportu 10-letniego uczniom i studentom do 26-go roku życia - 55 EUR,
  • Wydanie paszportu 10-letniego osobie, która w dniu składania wniosku ma ukończone 70 lat - bez opłat,
  • Wydanie osobie posiadającej paszport - drugiego paszportu (ważnego przez 2 lata) na podstawie decyzji wydanej przez ministra spraw wewnętrznych -110 EUR,
  • Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w RP osobom, które nie ukończyły 70 lat - 15 EUR,
  • Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która ukończyła 70 lat (dotyczy wszystkich sytuacji) - bez opłat,
  • Wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach niż na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w RP - osobie, która ukończyła 18 lat, a nie ukończyła 70 lat - 40 EUR,
  • Wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach niż na oczekiwanie na doręczenie paszportu sporządzonego w RP - osobie do 18-go roku życia - 30 EUR,
  • Wydanie nowego paszportu 10-letniego przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza - 330 EUR,
  • Wydanie nowego paszportu 10-letniego przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie, która ukończyła 70 lat, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza – bez opłat,
  • Wydanie małoletniemu do 13-go roku życia nowego paszportu 5-letniego przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej - 210 EUR.

   
  6. Obowiązek wymiany dokumentu paszportowego


  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), mieszkająca za granicą osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.
   
   
  7. Dokument paszportowy traci ważność:

   

  • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu (zgodnie z art. 36. 1 ustawy, osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy);
  • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego;
  • z dniem śmierci jego posiadacza;
  • po upływie 4 miesięcy (w przypadku osób zamieszkałych zagranicą) od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę następujących danych: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

   
  8. Odmowa wydania, unieważnienie dokumentu paszportowego


  Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.


  Wydania dokumentu paszportowego odmawia się na wniosek (art. 17.1 ustawy):

  • sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o dokument paszportowy postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;
  • organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu  paszportowego.


  Dokument paszportowy podlega unieważnieniu (art. 38 ustawy):

  • na wniosek sądu prowadzącego przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne,
  • na wniosek organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego,
  • jeżeli został wydany z naruszeniem przepisów ustawy.


  Unieważnienie i odmowa wydania dokumentu paszportowego następuje w drodze decyzji.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: