close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • PRACA I POBYT W PORTUGALII

 •  

  LEGALNY POBYT W PORTUGALII/PODRÓŻE

   

  Informacje ogólne

  PORTUGALIA (Republika Portugalska)

  Stolica: Lizbona

  Waluta: euro (EUR)

  Język urzędowy: portugalski

   

   

  PRZEPISY WJAZDOWE

  Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Portugalskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Uwaga: w Regionach Autonomicznych Madery i Azorów obowiązują takie same zasady wjazdu, pobytu i opieki zdrowotnej jak w części kontynentalnej terytorium Portugalii.

   

  W przypadku pobytu nieprzekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyskuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

   

   

  Przy pobycie dłuższym niż 90 dni należy wystąpić do Urzędu Miasta (Câmara Municipal) z wnioskiem o wydanie zaświadczenia pobytu obywatela UE (Certificado de Registo de Cidadão da União Europeia) lub do lokalnego oddziału Urzędu ds. Cudzoziemców i Granic (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF) o wydanie karty pobytu. Aby uzyskać ww. dokumenty, należy udokumentować posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego i środków wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania oraz ewentualnie przedstawić inne dokumenty, w zależności od celu pobytu (np. potwierdzenie przyjęcia na studia, wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej). Szczegółowe informacje dla osób zamierzających podjąć w Portugalii pracę: http://www.sef.pt/, a także: http://www.lojadocidadao.pt/.

   

  PRZEPISY CELNE

  Zgodnie z normą unijną nie istnieją ograniczenia w przewozie towarów przeznaczonych do użytku osobistego.

   

  SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

   Nie występują zagrożenia sanitarne i nie wymaga się specjalnych szczepień. Doraźną pomoc medyczną można uzyskać w przyszpitalnych oddziałach, gdzie prowadzony jest ostry dyżur (Urgências). Istnieje rozwinięta sieć prywatnych placówek pogotowia ratunkowego. Cena standardowej prywatnej wizyty wynosi ok. 70 EUR. Wiele lekarstw dostępnych jest bez recepty, a pracownicy aptek zwykle są w stanie udzielić fachowej porady. W Portugalii obowiązuje współuczestnictwo w opłatach za świadczenia medyczne. Ze względu na kolejki w ośrodkach państwowej służby zdrowia i wysokie koszty opieki medycznej wskazane jest wykupienie dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia. Osoby opłacające w Polsce składki na Narodowy Fundusz Zdrowia mogą korzystać w Portugalii z publicznych placówek opieki zdrowotnej (Centro de Saúde).

   

  Uwaga: 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E-111 umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się w Polsce do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia, zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której osoba zmuszona byłaby do powrotu na terytorium RP, aby uzyskać potrzebne leczenie. Wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Szczegółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl

   

  INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

  W Portugalii uznawane jest polskie prawo jazdy (poza starym wzorem książeczkowym) oraz ubezpieczenie OC. Rezydenci powinni jednak zgłosić prawo jazdy do portugalskiego Instytutu Transportu (IMTT). W Portugalii ruch jest prawostronny, obowiązują europejskie przepisy o ruchu drogowym oraz międzynarodowy system oznaczeń. Używanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe. Bardzo dobrze rozwinięta jest sieć dróg w Portugalii - bezpłatnych i płatnych (tradycyjne autostrady z bramkami wjazdowymi oraz autostrady /drogi ekspresowe SCUT z elektronicznym system poboru opłat). Nie należy wjeżdżać na autostrady przez bramki oznaczone jako Via Verde, ponieważ są one zarezerwowane dla pojazdów mających elektroniczne urządzenia umożliwiające pobieranie opłaty bezpośrednio z konta bankowego. Pod koniec 2011 r. bezpłatne autostrady SCUT zostały objęte elektronicznym system poboru opłat. Są one oznaczone symbolem "electronic toll only" i nie posiadają bramek wjazdowych, jak standardowe autostrady. Opłaty pobierane sa pośrednictwem elektronicznego urządzenia umieszczanego na przedniej szybie pojazdu bądź w formie biletów Toll Card bądź biletów wirtualnych (3 lub 5-cio dniowych). 

   

  W Portugalii obowiązują surowe przepisy w zakresie sprawdzania ważności polis ubezpieczenia OC. Jeśli policja stwierdzi brak ważnej polisy, może ukarać kierowcę mandatem w wysokości od 500 do 2500 EUR, a także zatrzymać pojazd do czasu wyjaśnienia i opłacenia wszelkich kosztów związanych z przywróceniem ważności polisy ubezpieczeniowej.

   

  Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5 promila. Za rozmowę przez telefon podczas jazdy samochodem grozi wysoki mandat. Portugalia jest krajem, gdzie kierowcy okazują duży szacunek pieszym i ustępują im pierwszeństwa, zatrzymując się przed przejściami.

   

  Kierowanie pojazdami mechanicznymi na obcych numerach rejestracyjnych regulują przepisy Ustawy o Podatku od Pojazdów, Código do Imposto Sobre Veículos. Lei nº 22-A/2007

  Artykuł 30

  Wymogi i terminy ważności

  1 - Czasowe dopuszczenie umożliwia używanie w Portugalii pojazdów podlegających opodatkowaniu, zarejestrowanych w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, z zawieszeniem obowiązku podatkowego na 183 dni następujące po sobie lub zsumowane w ciągu roku kalendarzowego, jeśli spełnione są wszystkie warunki jak poniżej:

  a) Pojazdy są zarejestrowane w innym kraju członkowskim na nazwisko osoby nie będącej rezydentem w Portugalii i nie wykonującej wynagradzanej działalności zawodowej;

  b) Pojazdy zostały przywiezione na teren Portugalii przez właścicieli lub prawnych posiadaczy.

  2 - Pojazdy czasowo dopuszczone mogą być prowadzone na terenie Portugalii jedynie przez właścicieli, ich małżonków lub partnerów, wstępnych lub zstępnych pierwszego stopnia lub prawnych posiadaczy, pod warunkiem iż nie są oni rezydentami w Portugalii i nie wykonują wynagradzanej działalności zawodowej.

  3 - Dozwolone jest prowadzenie pojazdu czasowo dopuszczonego przez osoby inne niż właściciel w przypadku siły wyższej, mechanicznej awarii lub umowy o świadczenie usług profesjonalnego kierowania pojazdem, pod warunkiem, że legitymują się stosownymi dokumentami.

  4 - Pracownicy firm wynajmu samochodów mogą prowadzić pojazdy osobowe czasowo dopuszczone na trasie powrotnej do państwa, w którym pojazdy zostały zarejestrowane.

  5 - Rezydenci w Portugalii mogą jedynie prowadzić pojazdy czasowo dopuszczone z obcą rejestracją w sytuacjach przewidzianych w niniejszym rozdziale, gdy do tego celu zostanie im wydane zezwolenie wystawione przez władze celne.*

   6 - W świetle rozumienia niniejszego rozporządzenia za rezydenta przyjmuje się osobę prawną posiadającą siedzibę lub obiekty na terenie Portugalii, w przypadku osoby fizycznej jest to osoba przebywająca w sumie 183 dni lub dłużej w ciągu roku kalendarzowego, lub otrzymująca wynagrodzenie ze źródeł mających siedzibę na terenie Portugalii.

  * Należy się o nie ubiegać w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od wjazdu na teren Portugalii.  

   

  REJESTRACJA POJAZDÓW

  W Portugalii organem właściwym w zakresie rejestrowania pojazdów jest IMTT (Instituto da Mobilidade e dos Transpostres Terrestres).

  W celu zarejestrowania pojazdu i dopuszczenia go do ruchu na terytorium Portugalii należy udać się do oddziału IMTT i przedstawić następujące dokumenty:

  -wypełniony formularz Model 9 ( IMTT)

  -oryginał zaświadczenia o zgodności, Certificado de Conformidade (COC), wystawione przez producenta pojazdu

  -oryginał lub kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, poświadczona przez Urząd Celny

  -dokumenty poświadczające dopełnienie wymaganych czynności w Urzędzie Celnym

  -zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, wydane przez Centrum Inspekcji Technicznej Pojazdów (CITV)

  -dokument tożsamości

  Opłata skarbowa wynosi 33 euro.

   

  PODRÓŻOWANIE PO KRAJU

  Nie ma ograniczeń.

   

  BEZPIECZEŃSTWO

  Portugalia nie jest krajem mniej bezpiecznym niż inne kraje UE. W miejscach wzmożonego ruchu, takich jak dworce, środki komunikacji (zwłaszcza tramwaje 15 i 28 w Lizbonie) i miejsca odwiedzane masowo przez turystów, zdarzają się kradzieże kieszonkowe. Ponieważ samochody zaparkowane w miejscach publicznych bywają okradane, lepiej nie zostawiać w nich na widocznym miejscu przedmiotów mogących skusić złodzieja. W Lizbonie, w Palácio Foz, na Praça dos Restauradores, znajduje się posterunek policji przeznaczony dla turystów (Polícia de Segurança Pública, Esquadra de Turismo), gdzie bez problemu można się porozumieć w języku angielskim. W nagłych sytuacjach policję lub pogotowie ratunkowe można wezwać telefonując pod numer 112.

   

  OBYCZAJE

  W Portugalii nie obowiązują szczególne normy obyczajowe, których nieprzestrzeganie mogłoby powodować sytuacje konfliktowe.

   

  PRZYDATNE INFORMACJE

  • Walutę można wymieniać w bankach i kantorach zlokalizowanych najczęściej w centrach dużych miast i na lotniskach. Pobierana jest niewielka prowizja.
  • W powszechnym użyciu są karty płatnicze i kredytowe.
  • Bardzo powszechna i dobrze rozwinięta jest w Portugalii sieć bankomatów (multibanco).

  LEGALNA PRACA W PORTUGALII

  Ambasada RP w Lizbonie uprzejmie informuje, iż w żaden sposób nie może pośredniczyć w znalezieniu pracy w Portugalii. Przedstawicielstwa dyplomatyczne nie posiadają ofert pracy ani nie prowadzą naboru pracowników.

   

  Ambasada przestrzega przed nieuczciwymi pracodawcami, umieszczającymi swoje oferty pracy w gazetach ogólnopolskich i lokalnych. Odnotowywane są przypadki oszustw i nieuczciwego traktowania Polaków, którzy przybyli do Portugalii do pracy bez uprzedniego sprawdzenia źródła oferty i bez podpisania wstępnej umowy. W takich sytuacjach niemożliwa jest oficjalna egzekucja należności finansowych, jak również ograniczone są możliwości Konsulatu udzielenia pomocy prawnej obywatelowi polskiemu. Należy więc mieć na uwadze fakt, iż świadome podjęcie pracy "na czarno" będzie skutkowało ograniczeniem możliwości pomocy ze strony naszego urzędu.

   

  Pod żadnym pozorem nie należy oddawać w depozyt pracodawcy dokumentów podróży (paszport, dowód osobisty) oraz biletów powrotnych do kraju.

   

  Osobom zainteresowanym pracą sezonową w Portugalii (pracownicy fizyczni, fachowcy w określonych dziedzinach, studenci) sugerujemy kontakt z Wojewódzkimi i Powiatowymi Urzędami Pracy w Polsce:

  Ofert pracy można również szukać w urzędach pracy: Centros de Emprego e Formação Profissional znajdujących się na terenie Portugalii oraz dysponujących aktualnymi ofertami w poszczególnych miejscowościach.

   

  Adresy Centros de Emprego dostępne są na stronie http://portal.iefp.pt/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: