close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • POSŁUGIWANIE SIĘ POLSKIM PRAWEM JAZDY

 • Posługiwanie się polskim prawem jazdy

   

  (http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Condutores/TrocaCartaConducao/PaisesEspacoEconomicoEuropeu/Paginas/PaisesdoEspacoEconomicoEuropeu.aspx)

   

  Polskie prawo jazdy jest uznawane przez władze portugalskie (art. 13 Decreto-Lei n.º 37/2014, de 14 de março). Polskim prawem jazdy, które nie ma terminu ważności terminu ważności, można posługiwać się przez okres 2 lata od momentu rejestracji pobytu obywatela UE (obywatela RP) w Portugalii (nº 4 art. 13 Decreto-Lei n.º 37/2014, de 14 de março). Po upływie 2 lat (lub upływie ważności prawa jazdy wydanego na określony czas) należy wymienić to prawo jazdy na prawo jazdy portugalskie (wymiana następuje w  lokalnym przedstawicielstwie Instituto da Mobilidade e dos Transportes).

  Niezależnie od tego, osoba, która zarejestrowała swój pobyt w Portugalii jako obywatel UE, ma obowiązek w ciągu  60 dni od rejestracji poinformować o tym lokalne przedstawicielstwo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT). Niewywiązanie się z tego obowiązku stanowi wykroczenie. Chodzi o to, aby IMT wiedziało o osobie, która na terenie Portugalii będzie posługiwała się polskim prawem jazdy.

   

  W przypadku dokonania zgłoszenia w IMT należy dostarczyć:

   

  • Dokument poświadczający miejsce zamieszkania wydany przez urząd miasta (Câmara Municipal) lub urząd dzielnicowy (Junta de Freguesia);
  • Wypełniony formularz 13 IMT (druk dostępny na stronie internetowej IMT);
  • Kserokopię posiadanego prawa jazdy oraz oryginalny dokument do okazania;
  • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

   

  Obywatele RP mogą również wymienić polskie prawo jazdy przed upływem 2 lat od momentu rejestracji swojego pobytu. W takiej sytuacji należy spełnić następujące warunki:

   

  • Wiek wymagany przez prawo portugalskie do uzyskania prawa jazdy danej kategorii;
  • Sprawność fizyczna i psychiczna;
  • Zameldowanie na terenie Portugalii;
  • W chwili składania wniosku o wymianę dokumentu wnioskodawca nie może być pozbawiony prawa do prowadzenia pojazdów.

    

   I dostarczyć następujące dokumenty:

   

  • Oryginał ważnego polskiego prawa jazdy
  • Kserokopia dokumentu tożsamości (oryginał do okazania)
  • Zaświadczenie medyczne poświadczające stan fizyczny (wydane przez jakiegokolwiek czynnego zawodowo lekarza)
  • Zaświadczenie od psychologa poświadczające sprawność psychiczną (wydane przez jakiegokolwiek czynnego zawodowo psychologa)

   

  Przy składaniu powyższych dokumentów należy także podać swój NIF (Número de Identificação Fiscal).

  Koszt wymiany dokumentu wynosi 30€.

  Dokument jest wysyłany do wnioskodawcy pocztą za poręczeniem odbioru.

   

  Przerejestrowanie samochodu

   

  Przeprowadzka do Portugalii

   

  Jeśli przeprowadzasz się do Portugalii (zamierzasz zostać tu dłużej niż 3 miesiące i rejestrujesz swój pobyt w urzędzie miasta) i zabierzesz ze sobą samochód, będziesz musiał go przerejestrować. Rejestracji samochodu należy dokonać w lokalnej delegaturze Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) bez zbędnej zwłoki po dokonaniu rejestracji swojego pobytu.

   

  Wykaz dokumentów niezbędnych do  przerejestrowania samochodu dostępny jest na poniższej stronie internetowej.

  http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Veiculos/Matriculas/Paginas/Matriculas.aspx

   

  Opłata za przerejestrowanie samochodu wynosi 45 €.

   

  Z przerejestrowaniem samochodu do Portugalii wiąże się konieczność opłacania podatku drogowego (Imposto Único de Circulação – UIC). Ponadto przy rejestracji należy opłacić także podatek od wprowadzenia samochodu do użytku w Portugalii (Imposto Sobre Veículo – ISV). Jego wartość można wyliczyć za pomocą poniższego symulatora:

  https://aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/jsp/main.jsp?body=/ia/simuladorISV.jsp

   

  Uwaga: Obywatele UE, którzy przerejestrowują samochód w ciągu 6 miesięcy od rejestracji pobytu w Portugalii, są zwolnieni z płacenia ISV.

   

  Pobyt tymczasowy krótszy niż 6 miesięcy

   

  Jeżeli nadal jesteś zameldowany w Polsce, a w Portugalii przebywasz łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy, nie musisz rejestrować tu samochodu ani płacić opłat rejestracyjnych i podatku − samochód pozostanie zarejestrowany w Polsce. Powinieneś jednak być w stanie dowieść, na żądanie tut. urzędu skarbowego, że jesteś rezydentem innego państwa członkowskiego UE.

   

  Należy przy tym mieć na uwadze, że samochodu użytkowanego w tym trybie na terenie Portugalii, nie możesz wypożyczyć osobie, która mieszka tu na stałe. Osoba taka może prowadzić Twój samochód wyłącznie w Twojej obecności. Możesz jednak pożyczyć auto rodzinie czy znajomym, którzy przyjechali Cię odwiedzić, pod warunkiem że nie mieszkają oni na stałe w Portugalii.

   

  Jeżeli planujesz pozostać w Portugalii ponad 6 miesięcy, powinieneś przenieść tu miejsce swojego stałego zamieszkania i bezzwłocznie przerejestrować samochód.

   

  Studenci, stażyści, osoby przebywające w Portugalii przez czas określony dłuższy niż 6 miesięcy

   

  Jeżeli przeprowadzasz się do Portugalii na czas dłuższy niż 6 miesięcy w ramach misji, stażu, studiów lub pracy transgranicznej o określonej dacie zakończenia, na podstawie art. 34.º Aneksu I  ustawy 22-A z dn. 29 czerwca 2007 r. (Código do Imposto sobre Veículos) i nie chcesz przerejestrowywać samochodu możesz ubiegać się o tymczasowe dopuszczenie pojazdu do poruszania się na terenie Portugalii bez konieczności przerejestrowywania go i opłacania dodatkowych podatków.  W tym celu należy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od momentu wjazdu na terytorium Portugalii, zwrócić się do Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo z wnioskiem o tymczasowe dopuszczenie samochodu. Wniosek powinien zawierać:

   

  • Imię, nazwisko, numer identyfikacyjny obywatela, i NIF portugalski numer identyfikacyjny podatnika
  • Miejsce pracy (studiów), a w przypadku osób zatrudnionych, wskazanie miejsca pracy
  • Informacje identyfikujące pojazd (marka, model, numer rejestracyjny)

   

   

  Płatność mandatów wystawionych w Portugalii

   

  Jeżeli otrzymałeś mandat w/z Portugalii, możesz go opłacić przelewem na konto portugalskiej Państwowej Agencji Bezpieczeństwa Drogowego:

   

  Płatność w euro poprzez system TARGET:

  Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, E.P.E. (Via TARGET)

  Kod SWIFT: IGCPPTPL

  IBAN: PT50 0781 0112 01120012757 90

  W tytule przelewu należy podać nr mandatu (n.º do auto da infração)

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: